MEOSZ ARCHÍV

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Ezen a honlapon
A Mozgássérültek Egyesületeinek Országos Szövetsége    MEOSZ
megalakulása óta eltelt időszakban történt eseményekről készült filmekből, összeállításokból válogathatnak a tisztelt érdeklődők.


MEOSZ története:


Az 1970-es évek elején, Magyarországon a mozgássérült emberek elöbb sportegyesületeket hoztak létre. 1977-ben a szervezéssel addig próbálkozó emberek gyógyító intézményekben találkozva vitatkoztak egy országos érdekvédelmi szervezet létrehozásának szükségességéről, annak módjáról. Ennek eredményeként alakult meg elsőként Vas megyében 1977-ben a szerteágazó érdekképviseletet célul tűző egyesület. A harmadikként megszülető budapesti egyesület egy ideig országos koordinációs szerepet is betöltött. Az első hazai probléma-feltáró és javaslatokat megfogalmazó országos konferenciákat is ez az egyesület szervezte.

1979 októberében az akkor már működ
ő 6 egyesület megalakította a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Együttműködési Bizottságát, hogy koordinálja az egyesületek munkáját és segítse a közös fellépést állami szerveknél. 1980 márciusában már 10 működő egyesület hatalmazott fel három egyesületi vezetőt közös érdekeik képviseletére, és döntést hozott arról, hogy a közelgő Rokkant Személyek Nemzetközi Éve (1981) által keltett figyelmet kihasználva, valamennyi megyében létre kell hozni egyesületet, és általuk az országos szövetséget.

1980 szeptemberében politikai és állami döntés született arról, hogy (több évtizedes halogatás után) engedélyezik országos szövetség megalakulását a mozgáskorlátozott emberek érdekében. Novemberben kezd
ődtek meg a tárgyalások az Egészségügyi Minisztérium és az Együttműködési Bizottság képviselői között a Szövetség létrehozásáról. Két hónapig húzódó kemény viták folytak a két oldal képviselői között. 1981. február 5-én ült össze a Szövetség megalakulását elökészítő bizottság a mozgássérült emberek képviselői és jeles közéleti személyiségek részvételével. Ezt követően 19 megyei egyesületnél tartottak közgyűléseket, ahol előzetesen megvitatták az Országos Szövetség Alapszabályának tervezetét, és javaslatokat tettek a MEOSZ elsö elnökségének tagjaira. Megválasztották a küldötteket az alakuló Küldöttközgyűlésre, amely 1981. június 13-án kimondta a MEOSZ megalakulását, elfogadta Alapszabályát és megválasztotta vezetőit.

A Szövetség novemberben kezdhette meg működését egy 36 négyzetméteres szobában, három alkalmazottal és csekély állami támogatással. A MEOSZ 1989-ben jutott a mai, 400 négyzetméter alapterületű székházhoz, ahol 26 alkalmazott dolgozik, zömmel mozgáskorlátozott emberek.

Szövetségünket, a MEOSZ-t 1981-ben a mozgássérült emberek helyi egyesületei hozták létre és azóta is
ők irányítják. Napjainkra a MEOSZ hazánk egyik legnagyobb, kiemelkedően közhasznú civil szervezettévé vált. A tagegyesületek száma 102. Kereteik között további 750 helyi csoport működik. Teljes taglétszámunk mintegy 205.000. Tagegyesületeink és helyi csoportjaink révén Szövetségünk jelen van az ország minden jelentős településén. Tagsági viszony alapján vagy egyébként szorosan együttműködünk minden olyan szervezettel, csoporttal, amely mozgássérült emberekkel foglalkozik. Így számos egyesülettel, alapítvánnyal, szövetséggel igyekszünk hatékony munkamegosztást kialakítani és fenntartani. Szervezetünkben kezdettől fogva a demokratikus elvek érvényesülnek, mind a felépítésben, mind a működés során.

Tevékenységünk fő területei

A mozgáskorlátozottságból ered
ő sajátos érdekek feltárása, megfogalmazása, egyeztetése más csoportok érdekeivel, e sajátos érdekek képviselete, védelme, érvényesítése, különösen a jogalkotás befolyásolására irányuló munkában. A mozgássérült emberek számára hiányzó munka - oktatási - ,kulturális, sport -, szabadidős és egyéb lehetőségek megteremtéséhez segítségnyújtás, módszerek kidolgozása. Hiányzó szolgáltatások minta értékű megvalósítása és elterjesztése, például speciális személyi segítő, szállító, sorstársi tanácsadó és információs szolgálat működtetésével Közreműködés az állam által nyújtott, a mozgáskorlátozottságból eredő egyes hátrányok kiegyenlítését szolgáló támogatásoknak a jogosultakhoz való juttatásában, például a lakás akadálymentesítési támogatás és a közlekedési támogatás odaítélése során. A mozgássérülti lét átéléséből táplálkozó sajátos ismertek és a tanult szakértelem alapján szakértői tevékenység kifejtése mind a jogalkotás, mind a jogalkalmazás legkülönbözobb területein.

Önkéntesség, nemzetköziség

Szervezetünk egészének tevékenységében kezdett
ől fogva és jelenleg is az önkéntesség, a társadalmi jelleg a jellemzö. Az egyes, rendszeres " hivatali" munkát igénylő és folyamatos szakértöi feladatok ellátására ma már nem nélkülözhetoek a fizetett munkatársak. Létszámuk az elvégzett feladatok mennyiségéhez képest elenyésző. A társadalmi és a fizetett munkatársaink túlnyomó része maga is egészségkárosodással vagy fogyatékossággal él. Szövetségünk nem csupán a szervezet tagjai érdekében tevékenykedik, hanem - kizárólagos érdekképviseletre való törekvés nélkül - valamennyi hazánkban élő mozgásfogyatékos ember javát szolgálja. Tevékenységünk a legnagyobb nyilvánosság elött folyik. Fontos törekvésünk, hogy a hazai fogyatékos ügy területén is közelítsünk az európai normákhoz, a mi érdekkörünkben is elősegítsük hazánk euróatlanti csatlakozását. Ezért is vállalunk egyre nagyobb aktivitást a sérült emberek javára munkálkodó nemzetközi szervezetekben és szorosabbra fűzzük kapcsolatainkat külföldi társszövetségekkel.

Szerteágazó és egyre felelösségteljesebb munkánk anyagi feltételeinek előteremtése évröl - évre nagy nehézségekkel jár.

Szervezetünk egészét tekintve, kiadásaink fedezetének mindössze 16-18 % át nyújtja az állami költségvetés. Anyagi forrásaink hasonló mértékben származnak sorstársaink által fizetett tagdíjakból. Munkánk anyagi fedezetének döntő többségét pályázatokon elnyert pénzekböl és társadalmi adakozásból szerezzük meg. Ezért különösen nagy szükségünk van törekvéseinket értő és segítökész támogatókra, akik az általuk Szövetségünknek nyújtott adományaik mértékéhez igazodó adókedvezményben részesülhetnek.

Adószám: 19002732-2-41

 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz